ANBI gegevens

STICHTING LAMMERGIERFONDS

RSIN  (FISCAAL NUMMER)  8160.57.904

IBAN NL06ABNA0476792215

 

DOELSTELLINGEN STICHTING LAMMERGIERFONDS

Na statutenwijziging op  eenentwintig juni tweeduizend en vijf …

 

Artikel 2 lid 1 luidt voortaan als volgt:

2.1 De stichting heeft ten doel:

het bevorderen en ondersteunen van het wetenschappelijk onderzoek naar de Lammergier (Gypaetus barbatus) en andere (roof)vogelsoorten en hun habitat, alsmede van alle overige studies die vanuit het oogpunt van de bescherming van flora en fauna in hun leefgebieden in Spanje en daarbuiten belangrijk of bevorderlijk kunnen zijn.

Artikel 2 lid 2 luidt voortaan als volgt:

2.2 De stichting zal het hiervoor omschreven doel verwezenlijken door:

a. het ter beschikking stellen van de voor de verwezenlijking van het stichtingsdoel vereiste middelen, zoals een pand dat wordt ingericht ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek en andere faciliteiten benodigd voor studie en onderzoek door studenten en wetenschappers;

b. het bijeenbrengen van de voor de verwezenlijking van het stichtingsdoel vereiste middelen, onder meer door het verwerven van giften en subsidies ter financiering van het wetenschappelijk onderzoek;

  1. het organiseren van, bij voorkeur internationale, seminars over bescherming van de Lammergier en de habitat van de Lammergier, alsmede het uitnodigen van internationale wetenschappers en beleidsmakers als sprekers op deze seminars;
  1. het steunen van wetenschappelijke activiteiten van de in Spanje gevestigde stichting Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos (FCQ) en eventuele andere stichtingen met een soortgelijk doel.

en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de meest ruime zin.

 

BELEIDSPLAN STICHTING LAMMERGIERFONDS

Ontstaan en bekostiging

De Stichting is opgericht op 19 december 2003 bij notariële akte en in aanwezigheid de donatrice mevrouw E. Portheine, tevens voorzitter van de stichting, en twee leden van het toenmalige bestuur.

Daarbij is tevens een overeenkomst van geldlening en jaarlijkse kwijtschelding gesloten tussen de donatrice en de stichting.

 

Op 27 februari 2004 is bij notarieel testament vastgelegd dat mevrouw Portheine aan de Stichting, vrij van rechten en kosten, legateert haar vordering op de Stichting ter grootte van hetgeen de

Stichting haar ten tijde van haar overlijden nog schuldig mocht zijn uit hoofde van een overeenkomst van geldlening d.d. 19 december 2003 (met inachtneming van latere wijzigingen en aanvullingen op deze overeenkomst van geldlening).

 

De genoemde overeenkomst van geldlening met daaropvolgende kwijtscheldingen en legaat-stelling heeft mevrouw Portheine met de Stichting gesloten om uiting te geven aan haar steun aan de doelstelling van de Stichting: het bevorderen en ondersteunen van het wetenschappelijk onderzoek naar de Lammergier (‘Gypaetus barbatus’) en andere (roof)vogelsoorten en hun habitat, alsmede overige studies die vanuit het oogpunt van bescherming van flora en fauna in hun leefgebieden in Spanje en daarbuiten belangrijk of bevorderlijk kunnen zijn.

 

Bezittingen

Met het aldus verkregen geld heeft de Stichting in 2004 een pand in de Spaanse Pyreneeën aangekocht en laten restaureren. Dit pand is in beheer gegeven aan de Spaanse stichting Fundación de la Conservación del Quebrantahuesos, FCQ. Het pand is inmiddels ingericht als biologisch station, Estación Biológica Monte Perdido, EBMP, waarover u meer informatie kunt vinden op www.lammergierfonds.org. Daar vinden tal van activiteiten plaats in het kader van de doelstelling van de Stichting.

 

Inkomen uit andere donaties en uit overeenkomst

Naast de schenking en het legaat van Mevrouw Portheine en kleinere donaties vormt een beheersovereenkomst met de duur van 20 jaar, gesloten met de FCQ op 9 september 2006, een kleine bron van inkomsten. De FCQ heeft aanzienlijke steun verleend bij de verwerving en restauratie van het pand en gebruikt het voor activiteiten die direct betrekking hebben op de bescherming van de Lammergier en organiseert er o.a. seminars voor specialisten in bescherming van de natuur in de Pyreneeën en workshops met educatief doel. Het onderhoud en de verzekeringen met betrekking tot het pand komen voor rekening van de FCQ.

 

Van hetgeen netto binnenkomt met de door de FCQ georganiseerde activiteiten zoals seminars en workshops, d.w.z. met aftrek van het reële gebruik, gaat 10% naar de LGF.

 

Samenvatting

Het verzoek om ANBI-status wordt ingegeven door de noodzaak ervan voor de aftrekbaarheid van de donaties en voor de vrijheid van schenkings- en erfrechten bij het verkrijgen van donaties en legaten.De Stichting heeft een zuiver ideële doelstelling, met als brede omschrijving: specialistische natuurbescherming in Europees verband.

 

BESTUURDERS STICHTING LAMMERGIERFONDS

Voorzitter:

E. Portheine, Rhoon

 

Penningmeester:

R.A. van Hagen, Desaignes (Fr)

 

Overige leden:

J.M. van Wesemael, ZO-Beemster

A. Immerzeel, Wormer

M.H.L. Kuijpers, Den Hoorn

 

JAARREKENING 2012

Balans 2012 001 - kopie

Ontvangsten en Uitgaven 2012 - kopie 

 

JAARREKENING 2013

 

JAARREKENINBG 2013 1 001

 

 

JAARREKENING 2013 2 001

 

 

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.